AC Daikin

Daikin AC Daikin Urusara 7 STXZ25NV FTXZ Series
AC Daikin Urusara 7 STXZ25NV FTXZ Series

Kapasitas AC 1 PK

Daikin AC Daikin Urusara 7 STXZ35NV FTXZ Series
AC Daikin Urusara 7 STXZ35NV FTXZ Series

Kapasitas AC 1,5 PK

Daikin AC Daikin Urusara 7 STXZ50NV FTXZ Series
AC Daikin Urusara 7 STXZ50NV FTXZ Series

Kapasitas AC 2 PK

Daikin AC Daikin European Design STKJ25NVS/W FTKJ Series
AC Daikin European Design STKJ25NVS/W FTKJ Series

Kapasitas AC 1 PK

Daikin AC Daikin European Design STKJ35NVS/W FTKJ Series
AC Daikin European Design STKJ35NVS/W FTKJ Series

Kapasitas AC 1,5 PK

Daikin AC Daikin European Design STKJ50NVS/W FTKJ Series
AC Daikin European Design STKJ50NVS/W FTKJ Series

Kapasitas AC 2 PK

Daikin AC Daikin Premium Inverter STKM25SV FTKM Series
AC Daikin Premium Inverter STKM25SV FTKM Series

Kapasitas AC 1 PK

Daikin AC Daikin Premium Inverter STKM35SV FTKM Series
AC Daikin Premium Inverter STKM35SV FTKM Series

Kapasitas AC 1,5 PK

Daikin AC Daikin Premium Inverter STKM50SV FTKM Series
AC Daikin Premium Inverter STKM50SV FTKM Series

Kapasitas AC 2 PK

Daikin AC Daikin Premium Inverter STKM60SV FTKM Series
AC Daikin Premium Inverter STKM60SV FTKM Series

Kapasitas AC 2,5 PK

Daikin AC Daikin Premium Inverter STKM71SV FTKM Series
AC Daikin Premium Inverter STKM71SV FTKM Series

Kapasitas AC 3 PK

Daikin AC Daikin Star Inverter STKC15TV FTKC Series
AC Daikin Star Inverter STKC15TV FTKC Series

Kapasitas AC 0,5 PK