AC Daikin

FILTER

Harga
Daikin Daikin Sky Air R32 6 PK
Daikin Sky Air R32 6 PK

Kapasitas 6 PK

Daikin Daikin Lite STV15CXV FTV Series
Daikin Lite STV15CXV FTV Series

Kapasitas 0,5 PK

Daikin Daikin Lite STV20CXV FTV Series
Daikin Lite STV20CXV FTV Series

Kapasitas 0,75 PK

Daikin Daikin Lite STV255CXV FTV Series
Daikin Lite STV255CXV FTV Series

Kapasitas 1 PK

Daikin Daikin Lite STV35CXV FTV Series
Daikin Lite STV35CXV FTV Series

Kapasitas 1,5 PK

Daikin Daikin Lite STV50CXV FTV Series
Daikin Lite STV50CXV FTV Series

Kapasitas 2 PK

Daikin Daikin Lite STV60CXV FTV Series
Daikin Lite STV60CXV FTV Series

Kapasitas 2,5 PK

Daikin Daikin Super Mini Split STC15NV FTC Series
Daikin Super Mini Split STC15NV FTC Series

Kapasitas 0,5 PK

Daikin Daikin Super Mini Split STC20NV FTC Series
Daikin Super Mini Split STC20NV FTC Series

Kapasitas 0,75 PK

Daikin Daikin Super Mini Split STC25NV FTC Series
Daikin Super Mini Split STC25NV FTC Series

Kapasitas 1 PK

Daikin Daikin Super Mini Split STC35NV FTC Series
Daikin Super Mini Split STC35NV FTC Series

Kapasitas 1,5 PK

Daikin Daikin Super Mini Split STC50NV FTC Series
Daikin Super Mini Split STC50NV FTC Series

Kapasitas 2 PK