AC Daikin

FILTER

Harga
Daikin Daikin Urusara 7 STXZ25NV FTXZ Series
Daikin Urusara 7 STXZ25NV FTXZ Series

Kapasitas 1 PK

Daikin Daikin Urusara 7 STXZ35NV FTXZ Series
Daikin Urusara 7 STXZ35NV FTXZ Series

Kapasitas 1,5 PK

Daikin Daikin Urusara 7 STXZ50NV FTXZ Series
Daikin Urusara 7 STXZ50NV FTXZ Series

Kapasitas 2 PK

Daikin Daikin European Design STKJ25NVS/W FTKJ Series
Daikin European Design STKJ25NVS/W FTKJ Series

Kapasitas 1 PK

Daikin Daikin European Design STKJ35NVS/W FTKJ Series
Daikin European Design STKJ35NVS/W FTKJ Series

Kapasitas 1,5 PK

Daikin Daikin European Design STKJ50NVS/W FTKJ Series
Daikin European Design STKJ50NVS/W FTKJ Series

Kapasitas 2 PK

Daikin Daikin Premium Inverter STKM25SV FTKM Series
Daikin Premium Inverter STKM25SV FTKM Series

Kapasitas 1 PK

Daikin Daikin Premium Inverter STKM35SV FTKM Series
Daikin Premium Inverter STKM35SV FTKM Series

Kapasitas 1,5 PK

Daikin Daikin Premium Inverter STKM50SV FTKM Series
Daikin Premium Inverter STKM50SV FTKM Series

Kapasitas 2 PK

Daikin Daikin Premium Inverter STKM60SV FTKM Series
Daikin Premium Inverter STKM60SV FTKM Series

Kapasitas 2,5 PK

Daikin Daikin Premium Inverter STKM71SV FTKM Series
Daikin Premium Inverter STKM71SV FTKM Series

Kapasitas 3 PK

Daikin Daikin Star Inverter STKC15TV FTKC Series
Daikin Star Inverter STKC15TV FTKC Series

Kapasitas 0,5 PK